รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565010201889นางสาวอรอนงค์ ศรียำ
2565010201871นางสาววรัญญา พ่วงบางโพ
3565010201863นางสาววริษา พินิจการ