รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506100218นางสาวอังคณา นาคประเสริฐ
250506100036นางสาวดวงตะวัน คำมี
350506100176นางสาวสุชาดา อาภรณ์ประเสริฐ