รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1527060300094นางสาวขวัญฤดี จันทร์ช่วย
2527060300219นางสาวธันยชนก งามนิมิตร
3527060300367นางสาวกนกวรรณ นาคเด่น
4527060300409นางสาวกมลวรรณ ทองสกุลพานิชย์
5527060300615นางสาวไรวินท์ สังโขบล
6527060300623นางสาวธารวิมล วงศ์มณี
7527060300524นางสาวนริศรา รัตนสิทธิ์
8527060300383นางสาวดารารัตน์ สุกดิษฐ์
9527060300565นางสาวหทัยภัทร พฤกษ์ตรากุล
10527060300557นางสาวนวลพรรณ เล็กเลอพงศ์
11527060300631นายเปรมศักดิ์ จุลรัตน์
12527060300516นางสาวปณิดา ทองเต็ม
13527060300433นางสาวดารณี นกพัฒน์
14527060300508นางสาวนันทรัตน์ สุขเผือก
15527060300607นางสาวสิวาลัย รัมมะโสด
16527060300235นายนฤเบศ ใจปลื้ม
17527060300763นายปวรุฒม์ ระเบียบ