รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1546060300052นางสาวประทุม คลองรัมย์
2537060300176นางสาวซัยนับ อาเมน
3537060300341นางสาวพรรณรัตน์ ผลประเสริฐมาก
4537060300358นางสาวพิมพ์พิชชา ศรีรัตนากูล
5537060301083นางสาวพัชรา คร่องยุทธ
6537060301091นางสาวอัมพา ลัภนมงคลสกุล
7537060300630นางสาวสุรีรัตน์ ชัยแสน
8537060300713นายสากล พงศ์ธรพิสุทธิ์
9537060300903นางสาวน้ำทิพย์ ศิริสุข
10537060300994นายนฤชา มานะมุ่งมงคล
11537060301059นางสาววิภาดา ไหมทอง
12556060300267นางสาวสุรารักษ์ ทองคำ