รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556060300184นายธนพิพัฒน์ ระวิวัฒน์
2556060300226นายวิทวัส ปงใฝ่
3547060301256นางสาวเจนจิรา กุลอภิรักษ์
4547060300993นางสาวพรพรรณ เดชปัญญาวัฒน์