รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556060300309นางสาวจันทร์พร มนตรี
2566060300134นางสาวสุวิชาดา วงศ์วรพันธ์
3547060301371นางสาวปิยพร ทวีศักดิ์
4566060300183ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินันท์ ทะนะไชย
5557060300687นายสหพันธ์ สิงห์บุระอุดม
6557060300836นางสาวเสาวนีย์ แสงจันทร์
7557060300950นางสาววันเพ็ญ แย้มเอิบสิน
8557060300984นางสาวศศิภรณ์ หน่อคำ
9557060300265นางสาวปิยวรรณ เรืองจรินทร์
10557060300307นางสาวกมลชนก ประทุมแย้ม
11557060300406นางสาวกานต์นรี พิมสวรรค์
12557060301131นางสาวปาริฉัตร ฉิมดี
13537060300473นายพล รัตนวัน