รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576060300158นางสาววิจิตรา สัญญารักษ์
2576060300208นางสาวปุณยนุช ขะจีฟ้า
3567060302104นายศิรเมศร์ ธนพัฒน์พงศธร
4567060301932นางสาวสุมณฑา จิรวานิชหิรัญ
5567060301577นางสาวอมร ชาติดี
6567060301601นางสาวอารียา ด้วงเนียม
7567060301437นางสาวศิริพร ชวดขุนทด
8567060301759นางสาวปวรา ใจเที่ยง
9567060301395นายวุฒิชัย ภาโอภาส
10567060301502นางสาวสุมณฑา กุสุมาวดี
11567060301783นายพนาสัณฑ์ รัตนเรือง
12567060300561นางสาวนิสากร บัวดง
13567060300694นางสาวพัฒนฉัตร จันทร์แดง
14567060300306นางสาวณัดฐชา มาลอย
15567060301569นางสาวอภิญญา วิเศษชาติ
16567060300074นางสาวกันต์ฤทัย แดงเอียด
17567060300322นางสาวดาราวดี ชนะพันธ์
18567060301320นางสาวชนัญชิดา มุงคุณ