รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506090021นายคุณากร กลิ่นหอม
250506090088นางสาวนิสากร พึ่งจิตร
350506090138นายสิงห์ไทย วงศ์รัตนรักษ์
450506090070นายนิติพล สุดชาลี
550506090013นางสาวกัลยา ศรีวิไล
650506090039นางสาวจิราภัทร ยังขำ
750506090112นางสาวเมธินี กลิ่นถาวร