รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506090179นางสาวอริศรา เปลี่ยนสายสืบ
2515060300057นางสาววราภรณ์ กลัดภิรมย์
3515060300073นางสาวดวงกมล น้อยอ่อน
4515060300222นางสาวศุพรนัน อาดำ
5515060300099นางสาวฐิติมา วารี
6515060300115นางสาวณัฐวดี สัมพันธ์ภักดี
7515060300180นางสาววิภาวรรณ ประสงค์ดำรงกุล
8515060300248นายสันติภาพ เรืองรอง
9515060300305นายวุฒิธรรม แก้วพันธ์
10515060300370นางสาวพิมพ์วรัชญ์ พูลสมบัติ