รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061000581นางสาวสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง
2515061000631นางสาวสุรีฉาย โอชา
3515061000698นางสาวพริมา แสงวิรุณ
4515061000102นางสาวอภิชญา ธรรมศรี
5515061000367นายขจรศักดิ์ กองร้อยอยู่
6515061000607นายอธิวัฒน์ ลิ้นนาคแก้ว
7515061000565นางสาวสาธิมน วิเชียรเนตร
8515061000540นางสาวศศิธร จั่นเรไร
9515061000458นางสาวพัชรี มาโต
10515061000789นายภาณุพันธ์ ยังตรง
11515061000201นางสาวบงกช โปรษยกุล
12515061000052นางสาวขวัญฤทัย ท้วมโสภา
13515061000359นายอรรคพล ตันเจริญ
14515061000474นางสาวนุสรา ชวกุล
15515061000029นางสาวกษมาพร น้อยชูชื่น