รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061000169นางสาวตวงพร เพชรบูรณ์
2515061000680นางสาวผกามาศ พงษ์เดช