รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061000268นายวุฒิชัย รอดชื่น
2525061000242นางสาววรัญญา วิไลรัตน์
3525061000572นางสาววรันธร ระกำพล
4525061001166นางสาวนภัสนันท์ กาญจนอรุณโรจน์
5525061001372นายเอกรัตน์ ธัญญาวุฒิ
6525061000135นางสาวศิริลักษณ์ ฉิมแฉ่ง
7525061000218นายศุภโชค เขียวชะอุ่ม
8525061000028นายฉัตรนุพงษ์ หมื่นยา
9525061001091นางสาวอนุสรา แก้วเกตุ
10525061000036นางสาวทิวาพร ประพฤติดี
11525061000374นางสาวภิริศฐา กัตตเวทีวงศ์
12525061000507นางสาวกณิการ์ ทองไกรแสน
13525061000721นางสาวชัดชนก รัศมีวงศ์โสภา
14525061000457นางสาวชุติมา พิณโกศล
15525061000465นางสาวเจนจิรา ชมภูบาง