รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061001273นางสาวน้ำฝน ชูพูล
2525061001067นายธีรัช นุ่มพิจิตร
3525061000010นางสาวพิมชนก รุ่งไหรัญ