รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535061000381นายสุรชัย ควรมิตร
2525061000754นายไชยเศรษฐ์ แก้วนพจิตร
3535061000456นางสาวณัฐวรรณ มวลชนธรรม
4535061000910นายพัฒนะ จุระนานนท์
5535061001066นายชนกันต์ ประมุขเกียรติยศ
6535061000043นายจตุพงษ์ แซ่คำ
7535061000100นายชนาวีร์ จันทร์พานิชย์
8535061001041นางสาวปางบุญ ไชยสิทธิ์
9535061000902นายพลสิทธิ์ เจริญศิลปกุล