รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535061000118นางสาวญาตาวี ลิขิตสมบูรณ์
2535061000423นางสาวจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์
3535061000316นางสาวพรนับพัน อัศวมงคลศิริ
4535061000480นางสาวปิยพร เอามงคลสกุล
5535061001090นางสาวประภาภรณ์ ฉัตรัตติกรณ์