รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061000893นางสาวสุนันทา อ่ำอนันต์
2545061000901นายคณิศร โรจน์พงศ์เกษม
3545061000448นางสาวปัญจทิพย์ ใจผ่อง
4545061001032นางสาวพรหมภัสสร ธนสารสุรพงศ์
5545061000851นายสยาม เลิศอนุสรณ์
6545061000430นายปธิกร ธรรมวรานนท์
7545061000679นายอนุพงษ์ ประดับพิทยกุล
8545061000364นางสาวชลธิชา อิทธิฤทธิ์
9545061000349นางสาวกมลวรรณ กำจัดโรค
10545061001008นางสาวชุติมณฑน์ ปิยทัศสี
11545061000216นางสาวพิมพ์ชนก มาสะและ