รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061001107นางสาวอภิญญา แตงเทศ
2555061000801นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์เพชร
3565061000784นางสาวอัญวดี มนตรีกุล
4565061000875นางสาวพเยีย กระจ่างจันทร์
5565061000925นางสาวมัณฑนา จักรโนวรรณ
6565061001147นางสาวภลินี ปรีชาพานิช
7565061001188นางสาวสุทธิดา วิทยาขาว
8565061000040นางสาวกรองแก้ว อาภามาศกุล
9565061000123นายชนาธิป โสวรรณี
10565061000214นายธรรมนูญ ศรีสุขใส
11565061000289นางสาวพรภิญญา งามขำ
12565061000362นางสาวจุฑามาศ แก้วสกุล
13565061000420นางสาวณัฐชา แซ่ตั้ง
14565061000503นางสาวนัฐกานต์ สุ่นจันทร์