รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575061000957นางสาวสุวรรณา เซียนประเสริฐ
2575061001013นายสุรเชษฐ์ มงคลขจรโชค
3575061000841นางสาวพรพิมล สุขเฉลิมศรี
4575061000759นางสาวปาริชาติ เที่ยงตรง
5575061000924นายวัฒนเทพ เต่าทอง
6575061000379นายศตนันทน์ วิศิษฐผล
7575061000312นางสาววรพรรณ มะลิซ้อน
8575061000676นางสาวสายฝน วรวงค์