รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060700140นางสาวเขมณัฏฐ์ นามนรเศรษฐ์
2515060700355นางสาวสุทธินี ใจรังษี
3515060700306นางสาววราภรณ์ ชินหัวดง
4515060700330นางสาวสุดารัตน์ แก้วสกุลทรัพย์