รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545060700691นางสาวสุภาวรรณ ดัชถุยาวัด
2545060700683นางสาววรรณา ทวะชารี
3545060700220นางสาวจุฑามาศ โชวใจมีสุข
4545060700196นายทิวากร เมืองมูล
5545060700055นางสาวธีรัญญา สังข์สุวรรณ
6555060700039นายจักรวุฒิ ชุ่มอินทร์จักร์
7555060700120นางสาวนิจฉรา ธรรมลังกา
8555060700070นางสาวจิตรานุช นิคมขำ