รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050200458นายปุณณัตถ์ สัมฤทธิ์สุขสันต์
2529050200284นางสาวฐิตาพรรณ์ เสน่หา
3529050200177นายจิระศักดิ์ สุขวัฒนา
4529050200243นายอลงกรณ์ ภมรพิบูลย์