รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549050200290นางสาวธิติยา ตู้บุดดา
2549050200316นางสาวเมธิตา มรรคาสกุล