รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1589050200064นายนิธิศักดิ์ พรธนโชติอนันต์
2589050200130นางสาวธิตาพร รักธรรม