รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559050200059นายกฤต อินโท
2559050200190นายชนะพล เด่นจารุกูล