รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506010389นางสาวสุภัทรา วงษ์สาร
249506020236นางสาวอรอนงค์ สมบุญ
350506020036นางสาวเกศินี กมลกิจไพบูลย์
450506020010นางสาวกมลวรรณ บุญใจใหญ่