รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506010359นางสาวสุมนมาศ รอดเคราะห์
250506010268นางสาววิมน อ่อนน้อม
350506010060นางสาวขนิษฐา ผลเกษร