รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506040364นางสาวพรรณิษา กุมภวาปี
250506040372นางสาวพันธิตรา วงษ์อารี
350506040620นางสาวสุภาวดี บุญสม
450506040695นางสาวอาริษา มิตรทอง
550506040513นางสาววีราพร งามใจ
650506040612นางสาวสุภารณี จตุรสานนท์
750506040059นายกำพล ปานทอง
850506040307นายปริวัฒน์ นาวิกาวตาร
950506040315นางสาวปาจรีย์ เสมอหน้า
1050506040141นางสาวชลธิชา น่าพิมาย
1150506040562นางสาวสริตา นันทนรานนท์