รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506110126นางสาวรสสุคนธ์ มณีประดับวงศ์
250506110084นางสาวปัทมา คนึงสูง
350506110027นางสาวกาญจนา โพธิ์มาก
450506110159นางสาวหัทยา สีสาม