รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501060037นายกิตติพงษ์ สกุลเตียว
250501060128นายโชคชัย วงศ์รัตนรักษ์
350501060375นางสาวสมใจ แซ่เล่า
450501060334นางสาววิมลรัตน์ ละครไชย
550501060169นายณัฐวุฒิ อุทัยแสงไพศาล
650501060284นางสาวภาวนา ชูทองล้านชั่ง