รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010600234นางสาวนันท์ชนก สุดเจริญ
2515010600044นางสาวฐิตินันท์ วงศ์วัฒนสิน
3515010600259นางสาวอภิญญา ตรีเพ็ชร์
4515010600119นางสาวนัดดา แสงกิติโกมล