รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010600753นางสาวเภาวรัตน์ กิตติเจริญโชค
2525010600720นางสาวอุ้มเทียน จิรธันยากร