รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010600099นายเบญจรงค์ ตุลย์วณิชโรจน์
2555010600610นางสาวสมฤทัย บุญขันตินาถ