รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565010600221นางสาวนพรัตน์ พลหาญ
2565010600817นางสาวณัฐภาสรณ์ อภิโชติศิริฉัตร
3565010600676นางสาวรังสิมา กรทองสกล