รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010600618นางสาวจิราพร โชควิบูลย์กิจ
2575010600691นางสาวปวริศา หลิ่ง
3575010600675นางสาวนภสรณ์ จุลกมนตรี
4575010600162นางสาวณิรภา แสงจันทร์
5575010600394นางสาวฐิติกร อิศรเวชกุลชัย
6575010600584นางสาวเพ็ญพิชชา พลจ่า
7575010600402นายนฤพล ฉัตรชัยศิระกุล
8575010600329นางสาวสิตานันท์ ศิริอนันตภัทร์