รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010600542นางสาวภาณุมาส จันทร
2585010600120นางสาวนภัสสร พัดเพ็ง
3585010600625นางสาวอุสา คงพระจันทร์
4585010600435นางสาวชาริณี ปิ่นทอง