รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501050582นางสาวศิริวรรณ นินะราช
250501050228นางสาวนฤมล วณิชย์พันธุ์
350501050475นางสาวลักษณ์ศุภางค์ ยอดสกุล