รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501050509นายวรุต แสงธำรง
250501050178นางสาวตวงพร เตชชินสิริ