รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010500640นายณรงค์ ยอดสุวรรณ
2515010500335นางสาวจิตรา แก้วกล่ำ
3515010500285นางสาวณัฐฐรี โสธรวิไล
4515010500012นางสาวอรวิดา บรรจงแสวง
5515010500269นายอนันตชัย ฮั่นวิวัฒน์
6515010500228นายทรงชัย วัฒนะสุวรรณกร
7515010500525นางสาวสุชาพร วิบูลย์กาญจน์
8515010500020นายกฤษณะ ภวภูตานนท์
950501050236นางสาวนิตย์ธชา ชัยกิจเจริญชัย