รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010500277นายธเนศ พรทรัพย์สุนทร
2515010500129นายธนภูมิ ตรีรานุรัตน์
350501050830นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณวงศ์