รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010500390นางสาวถิรดา ศิริลิขิตชัย
2535010500937นางสาวอนันญา เกียรติประภาพกุล
3535010500614นางสาวอลิศรา ตั้งอยู่สวัสดิ์
4535010500846นางสาวนูรอัยนี เทียนกุล
5535010500226นางสาวธนาพา ชิณวงค์