รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010500688นางสาวอุไรรัตน์ ชัยรัตน์
2545010500282นางสาวกีรดี แจ่มจันทร์
3545010500910นางสาวสาธิดา ชัยขันธ์
4545010500845นางสาวอัจฉรา สถิระรัตน์