รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010500290นางสาวจิตรา มัทสุโมโตะ
2545010500480นางสาวเปรมมิกา อัครธนสาร