รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010500430นางสาวนิชาภา สวนเกตุ
2555010501016นางสาวณพชรมนต์ พานิชดี
3555010500463นางสาวกาญจณา กานดา