รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010500877นางสาววิภาวี จันทร์ง่อม
2565010500959นางสาววีระยา มาจันแดง