รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565010500017นายกชวัสส์ เหลาโชติ
2565010500504นางสาวฐานิดา เลื่อนลอย