รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010500131นายชัยวัฒน์ ศรีสุพรรณวิทยา
2575010500164นายธนาคาร หลีทองหล่อ
3575010500644นางสาววิชุดา สนิทกุล