รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010500958นายศิริชัย เซียวศิริ
2575010500933นางสาวศรัณย์พร รัศมีเฟื่องฟู
3575010500941นางสาวศรัณย์ภัทร มุกแก้ว
4575010500305นายอนิชาณัฐ บุญเจริญ
5575010500248นางสาวพรรณพร ศรพรหม
6575010500198นางสาวนันท์ณัธชา วิชิตชัยอนันต์
7565010501130นางสาวศุภิสรา พิทักษ์ศิลป์
8575010500909นางสาวมัทฐณา อ่อนเชตุ
9575010501022นางสาวภัทร์ธีนันท์ ทหาร
10575010500859นางสาวอริญดา หออัมพวันวงศ์
11575010500420นางสาวนัทธมน นาคจันทร์
12575010500073นางสาวกัญญาภัค แสงศรี
13575010500743นางสาวอริศรา เสือเสน
14575010500560นางสาวมีนา สมบูรณ์ผล
15575010500024นางสาวกมลวรรณ เจริญธรรม
16575010500685นางสาวอณุภา สุจริตพาณิช
17575010500065นางสาวกรกนก ใจแน่
18575010500800นายสันติ ศิลประเสริฐ