รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501054057นางสาวเกษกานดา วรรณูปถัมภ์
249501054347นางสาวปรารถนา ชีถนอม
349501054479นางสาวกมลลักษณ์ เจริญบูรณพันธุ์
4094850105213นางสาวสิริฉัตร โต้เศรษฐี