รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505070158นางสาวไพลิน ไกรสุดจิตร์
249505070265นางสาวสาธิดา สืบเนียม
349505074218นางสาวพีริยา วรรณประสิทธิ์
449505074184นางสาวพจรินทร์ รังศรีสัมพันธ์
549505074010นางสาวกิตติยา ภาพิตสิริภาส
6094850507204นายธโนดม วรธำรง
750605070304นางสาววารุณี ผาเจริญ
850605070288นางสาววราภรณ์ ไชยทะนี
950605070221นางสาวปาณิสรา ศรัณยูประสิทธิ์