รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505070194นางสาวรินรดา อยู่ยืนยง
249505070059นางสาวชลลดา วิเศษพันธุ์ชัย
349505074200นางสาวพรวิภา สาพิทักษ์
449505070083นายธีรภัทร์ วงศ์ศรีชัชวาล
550605070130นางสาวนฤมล พัฒนิล
650605070205นางสาวปรียารัตน์ สิงห์แก้ว